Impressum

  Vissza

* YU ISSN 0350-9141, COBIS.SR-ID 1622794
* Első szám: 1947. január 1.
* Megjelenik a tanévben minden csütörtökön
* Alapító (laptulajdonos): Magyar Nemzeti Tanács
* Kiadja a Magyar Szó Kft., 21000 Novi Sad (Újvidék), Vojvode Mišića 1., Szerbia
* Igazgató: Ökrész Rozália
* Főszerkesztő: Varjú Márta
* Felelős szerkesztő: Nagy Magdolna
* Lektor: Tóth Eszter
* Tördelés: Buzás Mihály
* e-mail (szerkesztőség): jopajtas.szerk@magyarszo.rs 
* Telefon: +381 21/ 457-100 (csak telefon)
* Kéziratokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza
* Készül a Forum Nyomdában, Újvidéken
* Felelős vezető: Berta Zoltán igazgató
* Terjeszti a Magyar Szó Kft. terjesztő osztálya
* Telefon (csak terjesztési ügyekben): 021/ 557-304
* e-mail (csak terjesztési ügyekben): elofizetes@magyarszo.rs, plasman@magyarszo.rs

Scroll to Top